Till innehåll på sidan

Elevråd

Elevrådet på Kvarnbackaskolan

Varje månad träffar rektor och intendent klassernas representanter för ett elevråd. Elevrådets syfte är att träna eleverna i demokrati och att skapa förutsättningar för elever att framföra åsikter direkt till skolledningen. Elevrådet är bland annat med och fastställer ordningsreglerna på skolan varje år och eleverna kommer med förslag till inköp eller evenemang. Varje klass utser två elevrådsrepresentanter i början av varje läsår.

Läroplan

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arvetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Källa: Lgr11 Skolverket

Dela:
Kategorier: