Kvarnbackaskolans likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vision 

Kvarnbackaskolan i Kista – här får eleverna kunskap i världsklass för framtiden. Ett av skolans prioriterade mål är att alla elever känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Planens syfte och ändamål 

Rättigheten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasseri eller kränkande behandling.

Grunduppgifter 

Verksamheter som omfattas av planen är grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskoleklass.

Ansvariga för planen

Rektor
Rektor har det övergripande ansvar för planen. Ansvaret att känna till och aktivt arbeta med planen vilar på alla som arbetar inom skol- och fritidsverksamheten.

ROT-gruppen

ROT- gruppen (R= respekt, O= omtanke, T= trygghet) ansvarar för att alla former av kränkande behandling och trakasserier dokumenteras och att nödvändiga åtgärder vidtas. En ur personalen från varje arbetslag ingår i ROT- gruppen som leds av kurator och biträdande rektor.

Elevhälsoteamet
Elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska och kurator har även ett särskilt ansvar för att ärenden av kränkande natur behandlas enligt planen. 

Planen gäller

Planen gäller från augusti 2015 till augusti 2016.

Elevernas delaktighet

Eleverna är framförallt delaktiga i planens främjande och förebyggande insatser. Vi har dagliga samlingar där varje klass diskuterar tryggheten i klassen. Vi arbetar fram klassens regler och skolans ordningsregler tillsammans. Vi har klassråd där eleverna får ta upp det som är relevant ur elevperspektiv. Vi har elevråd, med representanter från grundskolan och grundsärskolan, där tryggheten är med som stående punkt på dagordningen. På matrådet tar eleverna upp situationen i matsalen tillsammans med skolledning och ansvarig för matsalspersonalen. Vi har kamratstödjare i varje klass, en flicka och en pojke. Vi strävar efter att kamratstödjarna träffar arbetslagets representanter i ROT- gruppen varannan vecka.

Vårdnadshavarnas delaktighet

På föräldramöten diskuteras innehållet i planen och varför den är viktig. Föräldrarna får på föräldramöten komma med förslag på hur man gör skolan till en trygg plats och får själva uttrycka hur de vill bli informerade om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. På utvecklingssamtalen tar skolan upp tryggheten och samtalar kring vikten av planens intentioner.

Personalens delaktighet

Personalens delaktighet är det viktigaste verktyget för att denna plan ska fungera som den ska. Det är personalen som tillsammans med skolledning och elever gör planen gällande. APT och arbetslagen är ett forum för att diskutera innehållet i planen kontinuerligt. 

Förankring av planen

Planen förankras för personalen på uppstartsdagarna i augusti och diskuteras i arbetslagen kontinuerligt under läsåret. Varje arbetslag formulerar i sina arbetslagsdeklarationer mål och aktiviteter utifrån skolans och planens mål. Eleverna har i september en temavecka där planen presenteras. På föräldramöten informeras föräldrar om planen.

Dela: