Kvarnbackaskolans likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för Likabehandling

Kvarnbackaskolans arbete för likabehandling och en trygg skolmiljö

Rättigheten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling. Skolans vision är att varje elev ska bemötas med positiva och höga förväntningar och få utmaningar utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt där elevernas förmågor belyses.

 På Kvarnbackaskolan har vi goda förutsättningar för det främjande arbetet eftersom vi har elever och personal från flera olika länder med olika kulturell bakgrund. Det underlättar arbetet då det blir naturligt att prata om olikheter och likheter mellan människor. Skolan har också en relativt stor grundsärskola som bidrar till att alla elever kommer i kontakt med elever med olika funktionsnedsättningar. Skolans främjande arbete blir därmed en naturlig del i det vardagliga arbetet.

 Anti Mobbnings Team (AMT)

Arbetet kring likabehandling är ett arbete som kontinuerligt sker på olika nivåer över hela skolan, all personal samt elever ska vara delaktiga i arbetet. Elevernas röster och åsikter lyfts via exempelvis elevråd, trygghetsenkäter och klassråd. På skolan finns ett Anti Mobbnings Team (AMT) som arbetar skyndsamt vid signaler om trakasserier, sexuella trakasserier, mobbing eller diskriminering. Det finns även en PBS-grupp som arbetar med Positivt Beteendestöd i Skolan - ett strukturerat sätt att förtydliga för elever och pedagoger de värderingar som skolan står för vad gäller bemötandet av varandra och synen på skolarbete.

 Positivt beteendestöd (PBS) 

Målet med skolans PBS-arbete är att ytterligare förstärka och utveckla det viktiga elevhälso- och värdegrundsarbetet. Ett synsätt som genomsyrar hela skolan med ett gemensamt förhållningssätt som skapar trygghet och förutsägbarhet för eleverna, vilket på så vis även leder till att förbättra elevernas sociala kompetens. Grundstenarna inom PBS är att stärka och synliggöra det positiva i  elevernas och personalens sätt mot varandra och  skolmiljön och genom det utveckla en skolmiljö som främjar lärande och delaktighet för alla elever.

 Varje arbetslag schemalägger rastvakter och tar ansvar för att schemat följs. Personalen är aktiva när de är ute på rasterna och är synliga med gul väst.

Klicka på länken för att läsa hela planen : 

Likabehandlingsplan 2018-2019

 

Dela:
Kategorier: