Till innehåll på sidan

Likabehandlingsplan

Med begreppet likabehandling menas att alla elever på skolan, utifrån de förutsättningar en har, ska behandlas lika, ha samma rättigheter och möjligheter i utbildningen.

Likabehandlingsplan  är skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kvarnbackaskolan ska vara en plats där både barn och vuxna känner att de blir bemötta på ett respektfullt sätt utifrån de individer de är.  

Skolans förutsättningar 

 • vi har elever och personal från flera olika länder med olika kulturell bakgrund. Det underlättar arbetet då det blir naturligt att prata om olikheter och likheter mellan människor.
 • Skolan har också en relativt stor grundsärskola som bidrar till att alla elever kommer i kontakt med elever med olika funktionsnedsättningar. 

 Positivt beteendestöd (PBS) 

Målet med skolans PBS-arbete är att ytterligare förstärka och utveckla det viktiga elevhälso- och värdegrundsarbetet. Grundstenarna inom PBS är att stärka och synliggöra det positiva i  elevernas och personalens sätt mot varandra och  skolmiljön och genom det utveckla en skolmiljö som främjar lärande och delaktighet för alla elever.Grundtanken är att alla vuxna på skolan medvetet bygger in ett lärande förhållningssätt i hela organisationen. 

Fortlöpande arbete

Alla klasser jobbar  kontinuerligt med skolans värdegrund som består av:

 • ta ansvar
 • visa hänsyn 
 • glädje
 • gemenskap

För att nå detta mål har skolan valt ut tre specifika områden att arbeta med: 

 • Komma i tid
 • Använda vårdat språk
 • Följa instruktioner

Kvarnbackaskolans vision är

 • Att varje elev ska lära sig bemöta andra med respekt
 • Att varje elev ska känna att de blir bemötta med respekt, positivitet och få utmaningar utifrån sina individuella förutsättningar på skolan för en gynnsam utveckling.
 • Alla ska känna att de behandlas lika samt att elevernas egna förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Likabehandlingsplanen beskriver vårt arbete mot kränkningar i skolan. Detta hittar du på skolans Likabehandlingsplan

Kvarnbackaskolans Likabehandligsplan. 

 

 

Dela:
Kategorier: