Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till vår skola!

"På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa i och utanför klassrummet". 

Vi på Kvarnbackaskolan  bemöter ditt barn med positiva och höga förväntningar. Lärararna, skolpersonal och pedagoger  engagerar och inspirerar ditt barn  till lärande i en trygg skolmiljö.

 Mål

För att ditt barn och du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och nöjd med ditt barn skolgång har Kvarnbackaskolan skolan fem övergripande mål.

 1. Alla elever tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden.
 2. Alla elever känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra .
 3. Vi åtar oss att verka för att eleverna tar ett större ansvar samt  får ett reellt inflytande för det egna arbetet och för skolmiljön
 4. Skolan åtar sig att bidra till en hållbar livsmiljö .
 5. Skolan är en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare   

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje arbetslag utarbetar aktiviteter utifrån våra gemensamma mål, åtaganden och arbetsområden. Målen följs upp och utvärderas löpande i arbetslaget och på fritids. Skolans kvalitetsarbete utgår från elevernas Individuella Utvecklingsplan (IUP) som eleverna presenterar vid utvecklingssamtal. Den Individuella utvecklingsplanen  hjälper lärarna att följa upp elevers kunskapsutveckling och behov av stöd.

EHT - elevhälsoteam

Skolan har ett systematiskt och väl utarbetat system för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd.Vid behov har ditt barn  tillgång till psykolog, skolsköterska och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektorer, psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagoger/speciallärare vilka ansvarar för att sätta in insatser och göra uppföljningar av arbetet med elever i behov av stöd . 

IKT - information och kommunikationsteknik

Skolan är utrustad med interaktiva skrivtavlor i varje klassrum. Varje elev har även tillgång till iPad och för vissa elever även en dator. 

Skolplattformen är den gemensam digital plattform och kommunikationskanal mellan dig som vårdnadshavare, lärarana och skolpersonal. På Skolplattformen kommer du att ta del av ditt barn

 • Individuella utvecklingsplan
 • Omdöme 
 • Betyg
 • Kan anmäla frånvaro 
 • Få information från rektor
 • Veckobrev från lärare      

 

 

 

Nyheter

Information

Presentation av skolan

Här finner du en kort presentation av skolledning och elevhälsoteamet som består av ett mångprofessionellt team.

Förskoleklass 2020-2021

Här finner du det du behöver veta om förskoleklass eller skolstart för sexåringar på Kvarnbackaskolan

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år

Språkutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning främjar elevernas lärande i alla ämnen. Detta stödjer arbetssättet i klassrummet som på ett strukturerad sätt utvecklar elevernas lärande.

Digital ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet. Detta gör du digitalt direkt i Skolplattformen.

Matsedel

I kalendern hittar du dagens mat och vad som kommer att serveras de kommande dagarna.

Frånvaroanmälan

Digital frånvarohantering möjliggör ett enkelt sätt för dig som vårdnadshavare att anmäla ditt barn frånvaro.

Ingress: 
Välkommen till vår skola!