Till innehåll på sidan

SVA - Svenska som andraspråk

Elever som undervisas i svenska som andraspråk också ska bedömas enligt kursplan och kunskapskrav för detta ämne.

De elever som har ett annat modersmål än svenska och därför har modersmålet som sitt starkaste språk läser svenska som andraspråk. Skolan får varje år flera nyanlända elever från olika länder. Vi har en policy att de nyanlända eleverna klassplaceras direkt och får stor del av sin undervisning i sin klass. I år 3-5 får de nyanlända eleverna språkträning i mindre grupp delar av dagen för att sedan successivt övergå till klassens undervisning. Elever med svenska som andraspråk och elever som läser svenska gör det oftast i samma klassrum.
I skolförordningen (SFS 2011:185, 5 kap, §14) står följande:
14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

Dela:
Kategorier: