Till innehåll på sidan

Välkommen till Kvarnbackaskolan!

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tilsammans visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa i och utanför klassrummet.

Kvarnbackaskolan

är en dynamisk kommunal skola som ligger i det expansiva och mångkulturella Kista. Skolan har nära till grönområden och kommunikationer. Verksamheten består av grundskola och grundsärskola från förskoleklass till och med årskurs 6. På Kvarnbackaskolan går ca: 350 elever.

Vi arbetar medvetet språk- och kommunikationsstärkande i alla ämnen. Matematiken är ett prioriterat ämne där eleverna arbetar med matematiska begrepp och praktisk problemlösning. Undervisningen är varierad utifrån olika inlärningsstilar med utforskande och kreativa inslag. Skolan har goda rutiner för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Eleverna har god tillgång till teknisk utrustning. I undervisningen används exempelvis interaktiva skrivtavlor, iPads och datorer.

Grundsärskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism samt välutbildade pedagoger.

Kvarnbackaskolans vision

Här får eleven kunskap i världsklass för framtiden. Hela skolan strävar mot våra prioriterade mål.

Alla elever tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet.

Alla elever känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Skolan satsar särskilt på att ge eleverna möjlighet till kulturella upplevelser därför har vi inlett ett samarbete med El Sistema och kulturskolan.

Kvarnbackakolans prioriterade utvecklingsområden

  • Inkluderande förhållningsätt med höga förväntningar och positiva förväntningar på varje elev
  • Matematikundervisningen
  • Genrepedagogiken i alla ämnen Fritidsverksamheten med elevdelaktighet och tydlig struktur
  • IKT som hjälpmedel för lärande

Skola och fritids samverkar kring elevens språkutveckling och matematiska förståelse. Leken är ett viktigt inslag i fritidshemmens verksamhet där eleverna utvecklar självständighet och förmåga att ta ansvar. Vi möter föräldrar i den dagliga verksamheten på föräldramöten, utvecklingssamtal, ”öppet hus” – veckor och andra tillställningar. I förskoleklassen erbjuder vi även hembesök.

Sammantaget leder detta till elevernas goda resultat. Som exempel kan nämnas att alla våra elever fick godkänt på de nationella proven i matematik i åk 3.

Vi är stolta över vår skola.

Ingress: 
På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tilsammans visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa i och utanför klassrummet.